White Hot: Thăng trầm của Abercrombie & Fitch

White Hot: Thăng trầm của Abercrombie & Fitch

White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch

Nội dung phim White Hot: Thăng trầm của Abercrombie & Fitch

Mọi đứa trẻ chất chơi đều mặc đồ A&F. Phim tài liệu này khám phá triều đại văn hóa đại chúng của A&F cuối thập kỷ 90 đầu những năm 2000 và cách phát triển nhờ sự bài trừ.

Trailer phim White Hot: Thăng trầm của Abercrombie & Fitch:

trailers