Vị vua trái pháp

Vị vua trái pháp

Outlaw King

Nội dung phim Vị vua trái pháp

Tại Scotland thế kỷ thứ 14, Robert the Bruce đăng quang và lãnh đạo cuộc nổi dậy quyết liệt để giành lại độc lập cho đất nước khỏi sự cai trị của nước Anh.