Thích Khách Liệt Truyện 2

Thích Khách Liệt Truyện 2

Men With Sword 2

Nội dung phim Thích Khách Liệt Truyện 2

Thích Khách Liệt Truyện - Men with Sword xoay quanh 4 nhân vật Công Tôn Kiên, Tề Chi Khản, Trọng Khôn Nghĩa và Mộ Dung Ly cùng con đường phò tá các vị vua của họ: Thiên Toàn vương Lăng Quang, Thiên Ki vương Giản Tần, Thiên Xu vương Mạnh Chương, Thiên Quyền vương Chấp Minh trong quá trình tranh đoạt thiên hạ.