Thập vạn hỏa cấp

Thập vạn hỏa cấp

Lifeline

Nội dung phim Thập vạn hỏa cấp

Johnnie To theo chân một đội lính cứu hỏa Hồng Kông thực hiện các nhiệm vụ giải cứu khó khăn và giải quyết các mâu thuẫn cá nhân của họ.