Teen Titans: Khế Ước Judas

Teen Titans: Khế Ước Judas

Teen Titans: The Judas Contract

Nội dung phim Teen Titans: Khế Ước Judas

Phim Teen Titans: Khế Ước Judas - Teen Titans: The Judas Contract 2017: Tara Markov là thành viên mới của Teen Titans với năng lực điều khiển đất và đá. Thành viên mới này là đồng minh hay mối đe dọa với cả nhóm? Kế hoạch thực sự mà Deathstroke dành cho cả nhóm Titans là gì?