Paul, sứ đồ của chúa Kito

Paul, sứ đồ của chúa Kito

Paul, Apostle of Christ

Nội dung phim Paul, sứ đồ của chúa Kito

Trước lúc bị xử tử, tông đồ Paul đã rao giảng lời của Chúa còn bạn ông, Luke, đã viết một cuốn sách có tính cách mạng dẫn đến sự ra đời của giáo hội.