Lão Cửu Môn Ngoại Truyện: Nhị Nguyệt Hoa Khai

Lão Cửu Môn Ngoại Truyện: Nhị Nguyệt Hoa Khai

The Mystic Nine Side Story: Flowers Bloom in February

Nội dung phim Lão Cửu Môn Ngoại Truyện: Nhị Nguyệt Hoa Khai

Truyện ký riêng của Nhị Nguyệt Hồng - Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng mượn cớ hát kịch để đưa mọi người xuống mộ, thể hiện bí mật côn thuật, đấu trí so dũng khí, đương đầu muôn vàn hiểm nguy để bảo vệ báu vật quốc gia.