Gương đen: Bandersnatch

Gương đen: Bandersnatch

Black Mirror: Bandersnatch

Nội dung phim Gương đen: Bandersnatch

Năm 1984, một lập trình viên trẻ bắt đầu hoài nghi thực tại khi làm một video game phỏng theo một tiểu thuyết kỳ ảo đen tối. Một câu chuyện xoắn não với nhiều kết thúc.