Crisis: Đội điều tra cơ động đặc biệt

Crisis: Đội điều tra cơ động đặc biệt

Crisis: Special Security Squad

Nội dung phim Crisis: Đội điều tra cơ động đặc biệt

Được giao nhiệm vụ điều tra hiểm họa đặc biệt đang đe dọa đất nước, đặc vụ Inami Akira và Tamaru Saburo chạy đua với thời gian để thực hiện mệnh lệnh và đi tìm công lí.